§ 1 Określenie Sprzedawcy

1. W niniejszym Regulaminie pod pojęciem Sklepu/Sprzedającego rozumie się:
P.P.H.U Meblo-ard Arkadiusz Pregiel
Mianowice 1b/4
63-600 Kępno
NIP: 6191918900
REGON:300699717

2. Kontakt do Sprzedającego możliwy jest w następujący sposób:

2.1. telefonicznie na numer : 665 37 58 04

2.2. za pomocą wiadomości e-mail na adres: meblelexi24@o2.pl

dalej zwany „Sklepem”

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Wszelkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny oferowanych przez Sklep produktów nie zawierają kosztów transportu do Klienta (Kupującego). Koszt ten jest doliczany do wartości zamówienia. O wysokości kosztów dostawy Klient informowany jest szczegółowo w trakcie składania zamówienia, a przed jego zaakceptowaniem przez Klienta. Cena widniejąca przy produkcie, wskazana zarówno w kwocie netto jak i kwocie brutto, w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron umowy.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

6. Utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy (stron, daty zawarcia, rodzaju i ilości towaru, ceny), następuje przez wydanie wraz towarem Kupującemu paragonu lub faktury VAT.

7. Miejscem zawarcia umowy jest: Mianowice 1b/4 63-600 Kępno.

§ 3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Czas realizacji zamówień liczony jest zawsze w dniach roboczych, waha się od 5-28 dni. Podany czas realizacji stanowi czas skompletowania zamówienia z magazynu Sprzedającego, przygotowania zamówienia do wysłania i należy do niego doliczyć niezależny od Sprzedającego okres jego doręczania. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, w zależności od dokonanego przez Zamawiającego wyboru w formularzy zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem zmiany statusu Zamówienia na „PRZYJĘTE”.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 09-12-2019 r., Dz.U. z2020 r., poz. 106).

10. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest w chwili przystąpienia do realizacji Zamówienia niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku dokonania przez Kupującego wpłaty na poczet płatności przelewem, kwota ta zostanie niezwłocznie Kupującemu zwrócona, chyba że strony dokonają zmiany przedmiotu zamówienia bądź innych ustaleń, potwierdzonych drogą mailową. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w niniejszym pkt, Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia lub jego zmiany.

§ 4 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

  • płatność przelewem (przedpłata),
  • płatność przy odbiorze (pobranie),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPro SA (Przelewy24 - płatność elektroniczna).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

5. Na poczet realizacji Zamówienia na meble produkowane pod indywidualne zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości co najmniej kwoty transportu wartości zamówionego towaru.

6. W przypadku złożenia zamówienia na meble produkowane pod indywidualne Zamówienie Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości zamówienia.

§ 5 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm transportowych, dostarcza własnym transportem - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu.

5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych artykułów i uregulowania należności.

6. Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka zostanie dostarczona w stanie uszkodzonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości. Jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość paczki jest uszkodzona Klient zobowiązuje się dokonać otwarcia przesyłki w obecności kuriera i sporządzenia stosownego w danych okolicznościach protokołu. Bez dopełnienia tych czynności dalsze postępowanie reklamacyjne dotyczące uszkodzenia w transporcie, będzie niemożliwe.

§ 6 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:
P.P.H.U MEBLO-ARD ARKADIUSZ PREGIEL
MIANOWICE 1B/4
63- 600 KĘPNO

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep (sytuacja dotyczy transakcji zawartej na terenie Polski).

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru (sytuacja dotyczy transakcji na terenie Polski).

5. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

6. W przypadku mebli tapicerowanych, które są robione pod indywidualne zamówienie Sklep zastrzega możliwość wystąpienia błędu konstrukcyjnego w wymiarach +/- 5 cm.

7. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną .

8. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.

9. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedającego : e-mail: meblelexi24@o2.pl i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Kupującego (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres) oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

10. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy z oferowanych. Ponadto jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą bądź przesyłką kurierską.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Sprzedającego.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, których przedmiotem jest rzecz podlegająca obróbce (docięciu) na specjalne życzenie Zamawiającego, według jego specyfikacji.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep dokona weryfikacji stanu przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

6. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu zamówione artykuły w stanie nienaruszonym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) wraz z dołączonym paragonem fiskalnym. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowoduje nieuznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy bądź niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.

§ 8 Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby można było zrealizować zamówienie, dokonać rezerwacji produktu, założyć konto.

3. Administrator danych osobowych oraz sprzedawca stosuję odpowiednie środki organizacyjne jak i techniczne które zapewniają ochronę danych osobowych.

4. Pozyskane dane osobowe przez Administratora w ramach sklepu internetowego będą wykorzystywane w konkretnych i określonych celach wskazanych w formularzach sklepu internetowego.

5. Każdemu klientowi przysługuję prawo do skierowania skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

§ 9 Własność intelektualna

1. .Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16-05-2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28-01-2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287).